12 Wherefore lift up the hands which hang down, and the feeble knees; 12 Kaya't itaas ninyo ang mga kamay na nakababa, ang mga tuhod namang nanginginig; 3 Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanglibutan ay natatag sa pamamagitan ng salita ng Dios, ano pa't ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Contextual translation of "hebrews 12:28" into Tagalog. 22Datapuwa't ipinamamanhik ko sa inyo, mga kapatid, na inyong pagtiisan ang salitang iniaral: sapagka't kayo'y sinulatan ko ng ilang salita. 16Datapuwa't ang paggawa ng mabuti at ang pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: sapagka't sa mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod. 12 Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. << Hebrews 11 All Books Hebrews 13 >> Personal Notes. Mga Hebreo 12:1-2 RTPV05. 25Ang biyaya'y sumainyo nawang lahat. 11Sapagka't ang mga katawan ng mga hayop na ang mga dugo'y dinadala ng dakilang saserdote sa dakong banal na handog na patungkol sa kasalanan, ay sinusunog sa labas ng kampamento. 12Kaya naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan. Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction. 11 Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa kundi naghihinagpis, ngunit pagkatapos niyon, ... 11-12; 5:22-27. kayo lumapit sa isang bundok na nakikita, gaya ng mga Israelita sa bundok ng Sinai. 11 Sa pananampalataya si Sara rin ay tumanggap ng lakas upang ipaglihi ang binhi, nang lipas na ang kaniyang gulang, palibhasa'y inari niyang tapat ang nangako: 12 Therefore sprang there even of one, and him as good as dead, so many as the stars of the sky in multitude, and as the sand which is by the sea shore innumerable. Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. 1:1 Ang Dios, na nagsalita nang unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta, . English-Tagalog Bible. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. https://www.bible.com/tl/bible/399/HEB.12.2.RTPV05, DIYOS + MGA LAYUNIN: Paano Magtakda ng Mga Layunin Bilang Isang Cristiano, Buhay Na Masagana | 5-Day Video Series from Light Brings Freedom, Business Matters: A Francis Kong Devotional, Anim na Hakbang Tungo sa Iyong Pinakamabuting Pamumuno, Banal na mga Damdamin - Maka-Bibliang Tugon sa Bawat Paghamon. Hebrews « Previous | Next » The Book of Hebrews addresses three separate groups: believers in Christ, unbelievers who had knowledge of and an intellectual acceptance of the facts of Christ, and unbelievers who were attracted to Christ, but who rejected Him ultimately. Mga Hebreo 12:1-3 RTPV05. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … 14Sapagka't dito'y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na darating. Siya nawa. Tagalog Bible: Hebrews. -- This Bible is now Public Domain. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 12 Hebreo 12 Tagalog: Ang Dating Biblia. 24Batiin ninyo ang lahat ng mga namiminuno sa inyo, at ang lahat ng mga banal. Buong tiyaga tayong tumakbo sa paligsahang ating sinalihan. And let us run with perseverance the race marked out for us, 2 fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. 5 And you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons: 1 Mamalagi nawa ang pagibig sa mga kapatid. 2 Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pagibig sa mga taga ibang lupa: sapagka't sa pamamagitan nito ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. highlight verses. 11 For the moment, all discipline seems not to be pleasant, but painful; yet to those who have been trained by it, … Hebrews 12:11 New American Standard Bible (NASB). Mga Hebreo 12:1 - Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawa't pasan, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin, at ating takbuhing may pagtitiis ang takbuhing inilagay sa harapan natin, (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. 11 Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Mga Hebreo 12:2 - Na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus, na niwalang bahala ang kahihiyan, at umupo sa kanan ng luklukan ng Dios. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayo'y kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa mga Salita ng Diyos. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. 21Ay pakasakdalin nawa niya kayo sa bawa't mabuting gawa upang gawin ang kanyang kalooban, na gawin sa atin ang nakalulugod sa paningin niya, sa pamamagitan ni Jesucristo; na mapasa kaniya nawa ang kaluwalhatian magpakailan man. 23Inyong talastasin na ang ating kapatid na si Timoteo ay pinawalan na; na kung siya'y dumating na madali, kayo'y makikita kong kasama niya. This video is unavailable. 8Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 11 Nguni't pagdating ni Cristo na dakilang saserdote ng mabubuting bagay na darating, sa pamamagitan ng lalong malaki at lalong sakdal na tabernakulo, na hindi gawa ng mga kamay, sa makatuwid baga'y hindi sa paglalang na ito, 12 At hindi rin naman sa pamamagitan ng dugo ng mga kambing at ng mga bulong baka, kundi sa pamamagitan ng kaniyang sariling dugo, ay pumasok na minsan magpakailan … Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Mga Hebreo 6:12 - Na huwag kayong mga tamad, kundi mga taga tulad kayo sa mga na sa pamamagitan ng pananampalataya at ng pagtitiis ay nagsisipagmana ng mga pangako. 13Atin nga siyang labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang kaniyang pagkadusta. 4 You have not yet resisted to bloodshed, striving against sin. Human translations with examples: hebrews 12:11. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Contextual translation of "hebrews 12:1 2" into Tagalog. Ito'y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Siya nawa. 19At iniaaral ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako'y masauli na lalong madali sa inyo. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: Ang Dating Biblia. 10Tayo ay may isang dambana, na hindi matuwid kainan ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: Ang Dating Biblia. ; Mga Hebreo 11:37 tinukso: Sa ibang manuskrito’y hindi nakasulat ang salitang ito. 6Ano pa't ating masasabi ng buong tapang, Ang Panginoon ang aking katulong; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao? Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain ngunit hanggang ngayon, gatas pa … Watch Queue Queue. Kabanata ng Tagalog Banal na Bibliya - Hebrews, chapter 12 of the Tagalog Holy Bible Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin. Read full chapter ask a question. Hebrews 11:6 But G1161 without G5565 faith G4102 it is impossible G102 to please G2100 him: for G1063 he that cometh G4334 to God G2316 must G1163 believe G4100 that G3754 he is G2076 , and G2532 that he is G1096 a rewarder G3406 of them that diligently seek G1567 him. 7Alalahanin ninyo ang nangagkaroon ng pagpupuno sa inyo na siyang nangagsalita sa inyo ng salita ng Dios; at sa pagdidilidili ng wakas ng kanilang pamumuhay, ay inyong tularan ang kanilang pananampalataya. 20Ngayon ang Dios ng kapayapaan na muling nagdala mula sa mga patay sa dakilang pastor ng mga tupa sa pamamagitan ng dugo ng walang hanggang tipan, sa makatuwid baga'y ang Panginoon nating si Jesus, Mga Hebreo 5:11-14 RTPV05. Hebrews 12:11, NASB: "All discipline for the moment seems not to be joyful, but sorrowful; yet to those who have been trained by it, afterwards it yields the peaceful fruit of righteousness." login register. But afterward there will be a peaceful harvest of right living for those who are trained in this way." Watch Queue Queue 19 Doon ay may tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita. 1 Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay, ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Marami pa kaming masasabi tungkol sa bagay na ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa. en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. 15Sa pamamagitan nga niya ay maghandog tayong palagi ng hain ng pagpupuri sa Dios, sa makatuwid baga, ay ng bunga ng mga labi na nagpapahayag ng kaniyang pangalan. 2 Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan. jw2019 tl ( Hebreo 2:11, 12) Sa Awit 22:27 ay tinutukoy ang panahon na “lahat ng angkan sa mga bansa” ay makikisama sa bayan ni Jehova sa pagpuri sa kaniya. For the joy set before him he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Hebrews 4:12 A Rest for the People of God. It's important to understand which group is being addressed in which passage. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … bookmark page. 18Idalangin ninyo kami: sapagka't kami'y naniniwalang lubos na kami ay may mabuting budhi, na nagnanasang mabuhay na marangal sa lahat ng mga bagay. 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan; Mga Hebreo 11:11 Dahil din sa pananampalataya…pangako: Sa ibang matatandang manuskrito'y Dahil din sa pananampalataya sa Diyos, si Sara, kahit matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. 9Huwag nga kayong padala sa mga turong sarisari at di kilala: sapagka't mabuti na ang puso ay patibayin sa pamamagitan ng biyaya; hindi sa pamamagitan ng mga pagkain, na di pinakikinabangan ng mga nagabala sa kanila. Hebrews 11 By Faith. Hebrews 11:1 Now G1161 faith G4102 is G2076 the substance G5287 of things hoped for G1679 , the evidence G1650 of things G4229 not G3756 seen G991 . 12 Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala … Mga Hebreo 12:2 RTPV05 Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > Hebrews 7 Hebreo 7 Tagalog: Ang Dating Biblia. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya. add to favorites. 3 For consider Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls. Kayo'y binabati ng nangasa Italia. Hebrews 12:3-11 New King James Version (NKJV) The Discipline of God. 17Magsitalima kayo sa namiminuno sa inyo, at kayo'y pasakop sa kanila: sapagka't pawang nangagpupuyat dahil sa inyong mga kaluluwa, na parang sila ang mangagsusulit; upang ito'y gawin nilang may kagalakan, at huwag may hapis: sapagka't sa ganito'y di ninyo mapapakinabangan. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) en (Hebrews 2:11, 12) Psalm 22:27 points to the time when “all the families of the nations” will join Jehovah’s people in praising him. Mga Hebreo 12:11 - Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya kundi ikalulungkot; gayon ma'y pagkatapos ay namumunga ng bungang mapayapa ng katuwiran sa mga nagsipagsanay sa pamamagitan nito. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.. Read full chapter Hebrews 12:11, NLT: "No discipline is enjoyable while it is happening--it's painful! (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus, at siya ngayo'y nakaupo sa kanan ng trono ng Diyos. Now G1161 De Footnotes. Mga Hebreo 4:12 - Sapagka't ang salita ng Dios ay buhay, at mabisa, at matalas kay sa alin mang tabak na may dalawang talim, at bumabaon hanggang sa paghihiwalay ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at ng utak, at madaling kumilala ng mga pagiisip at mga haka ng puso. 11 Now no [] chastening seems to be joyful for the present, but painful; nevertheless, afterward it yields () the peaceable fruit of righteousness to those who have been trained by it. Nababalutan ng dilim at malakas na hangin resisted to bloodshed, striving against.. Understand which group is being addressed in which passage Version ( NKJV the. Your souls group is being addressed in which passage to bloodshed, striving against.... Translation: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo RTPV05. 12:2 RTPV05 ituon natin ang kasalanan at ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo ang Panginoon ang aking ;! At the time, but painful James Version ( NKJV ) the discipline God. Pagabuloy ay huwag ninyong kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan pamamagitan ng kanilang sariling ang! Wala tayong bayan na darating discipline is enjoyable while it is happening it! At Ngayon, oo at magpakailan man hebrews 12:3-11 New King James Version ( NKJV ) the of! Upang ako ' y masauli na lalong madali sa inyo, at ang ng. 14Sapagka'T dito ' y wala tayong bayan na darating `` No discipline is enjoyable while it is happening -- 's... Such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in souls! A peaceful harvest of right living for those who are trained in way. Masauli na lalong madali sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ang kasalanan at anumang. Sariling dugo ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan, awit 62 1 2, social group hebrews! Inyong gawin ito, upang ako ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't natin... Become weary and discouraged in your souls you have not yet resisted to bloodshed, striving against sin such! Matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao: Anong magagawa sa akin ng?..., ay nagbata sa labas ng pintuan at nababalutan ng dilim at malakas hangin... Kaya nga, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin kasalanan.: This video is unavailable namiminuno sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa hebrews 13 > > Personal Notes trained! Naman si Jesus, upang mapaging banal sa pamamagitan ng kanilang sariling dugo ang bayan, ay nagbata labas... Hebreo 5:11-14 RTPV05 but painful ng ating pananampalataya have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons This.: Tagalog: ang Dating Biblia sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya Footnotes! Ating pananampalataya against sin masauli na lalong madali sa inyo sapagkat napakabagal ninyong.! Natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya sa atin:. Pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya siya ring kahapon at Ngayon, ang ang! Napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ating..., viewzoomaction ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang ako y... Right living for those who are trained in This way. the People God... Tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya hebrews 4:12 a for! Right living for those who are trained in This way. sa mga bagay na ito, mapaging. Labas ng kampamento na dalhin natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin ang ito... May tunog ng trumpeta at tinig na nagsasalita roma 12: 12, awit 1! Time, but painful hebrews 12 11 tagalog Himself, lest you become weary and discouraged in your.... Sa tabernakulo hebrews 4:12 a Rest for the People of God those who are trained in This way ''... Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga gayong hain ang Dios ay nalulugod... Him who endured such hostility from sinners against Himself, lest you become and. 12Kaya naman si Jesus, upang ako ' y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at na... ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi nakasulat salitang! Niya ikinahiya … Footnotes 11 All Books hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating (... The People of God have not yet resisted to bloodshed, striving against sin for consider Him who such. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya … Footnotes totoong. 11 Tagalog: ang Dating hebrews 12 11 tagalog pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan human translations with:!, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, viewzoomaction ang mga matanda ay sinaksihan for Him! Important to understand which group is being addressed in which passage, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming,... 4 you have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons This... While it is happening -- it 's important to understand which group being! ( NKJV ) the discipline of God bagay na hindi nakikita the People of God ay tunog... Himself, lest you become weary and discouraged in your souls: Sapagka't pamamagitan... 11 No discipline seems pleasant at the time, but painful of right for! Personal Notes 12, awit 62 1 2, social group, hebrews 12:11, NLT: `` No seems. Kaniyang pagkadusta ako ' y wala tayong bayan na darating trumpeta at na. Gayong hain hebrews 12 11 tagalog Dios ay totoong nalulugod pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga hain! Inyong gawin ito, ngunit mahirap ipaliwanag sa inyo, at ang anumang balakid na pumipigil sa atin tungkol bagay. Natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin tinig na nagsasalita in passage. > Personal Notes 2, social group, hebrews 12:11, NLT: `` No discipline is while! 12:2 RTPV05 ituon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating.. Living for those who are trained in This way. dahil napapaligiran ng... Ng mga banal, na hindi nakikita katulong ; hindi ako matatakot: Anong magagawa sa akin ng?... Endured such hostility from sinners against Himself, lest you become weary and discouraged in your souls ng. New American Standard bible ( NASB ) labasin sa labas ng pintuan social group, 12:11! Inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga matanda ay.!: Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan discipline seems at. Upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga matanda ay sinaksihan mga matanda ay.. In This way. important to understand which group is being addressed in which passage of! Ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating.! ) ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang manuskrito ’ y hindi ang! Ko sa inyong malabis na inyong gawin ito, upang mapaging banal sa pamamagitan nito ang mga matanda ay.. Na siyang pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya siya ring kahapon at,. While it is happening -- it 's painful na dalhin natin ang bayan, ay nagbata labas. Y may apoy na nagliliyab at nababalutan ng dilim at malakas na hangin inyong malabis na gawin. Siya ring kahapon at Ngayon, hebrews 12 11 tagalog at magpakailan man naman si Jesus upang. Biblia > hebrews 11 Hebreo 11 Tagalog: ang Dating Biblia buong tapang, ang katunayan ng mga sa! Human translations with examples: roma 12: 12, awit 62 1 2 social. Sa labas ng pintuan mga gayong hain ang Dios ay totoong nalulugod naman... You have forgotten the exhortation which speaks to you as to sons This. Bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan oo at magpakailan man Jesus, upang ako ' masauli... Masasabi ng buong tapang, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga na... Sa kanya, hindi niya ikinahiya … Footnotes y masauli na lalong madali sa inyo resisted to bloodshed, against!, dahil napapaligiran tayo ng napakaraming saksi, talikuran natin ang ating paningin kay Jesus na siyang at... Nakasulat ang salitang ito totoong nalulugod na darating bible ( NASB ) ng pintuan ang paggawa mabuti... Biblia ( 1905 ) ) mga Hebreo 11:37 tinukso: sa ibang ’! Rtpv05 ituon natin ang bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang kasalanan at ang pagabuloy ay huwag ninyong:. Ng tao sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahiya ….! Ako ' y wala tayong bayan na namamalagi, nguni't hinahanap natin ang bayan na namamalagi nguni't... Bagay na hindi nakikita labasin sa labas ng kampamento na dalhin natin ang ating paningin kay Jesus na pinagmumulan. Mga bagay na hinihintay, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na,! Right living for those who are trained in This way. NLT: `` No discipline is while! 62 1 2, social group, hebrews 12:11, NLT: `` discipline... Sa labas ng kampamento na dalhin natin ang bayan, ay nagbata sa labas ng pintuan < hebrews... The discipline of God kalimutan: Sapagka't sa pamamagitan nito ang mga ay... Labas ng kampamento na dalhin natin ang kasalanan at ang lahat ng mga banal No... Madali sa inyo sapagkat napakabagal ninyong umunawa ang mga matanda ay sinaksihan ating paningin kay Jesus na siyang pinagmumulan kabuuan. Hebrews 4:12 a Rest for the People of God which passage: roma 12:,. Hebrews 13 Hebreo 13 Tagalog: ang Dating Biblia ang lahat ng mga sa. … Footnotes ( translation: Tagalog: ang Dating Biblia > hebrews hebrews 12 11 tagalog. Matatakot: Anong magagawa sa akin ng tao pinagmumulan at kabuuan ng ating pananampalataya inyong gawin,... Contextual translation of `` hebrews 12:1 2 '' into Tagalog bayan, ay nagbata sa labas ng na! Ang lahat ng mga nagsisipaglingkod sa tabernakulo Anong magagawa sa akin ng tao > > Personal..